Zhi Gan Cao Tang Plus

4 fluid ozs/btl

(Tonify Yin-Yang & Qi-Blood; Relieve Heart Palpitation)

 

Ingredients:

 

Chinese Pinyin

English

Pharmaceutical

%

TCM Energetics

E Jiao

Donkey Gelatin

Gelatinum Cori Asini

5%

Tonify Heart Yin-

Blood

Sheng Di Huang

Rehmania

Radis Rehmanniae Glutinosae

10%

Dan Shen

Salvia

Radix Salviae Miltiorrhizae

10%

Mai Meng Dong

Ophiopogon

Tuber Ophiopogonis Japonici

5%

Dang Gui

Chinese Angelica

Radix Angelicae Sinensis

5%

Ren Shen

Ginseng

Radix Ginseng

10%

Tonify Heart Qi and

Yang

Fu Zi

Aconite

Radix Lateralis Aconiti

10%

Gan Jiang

Dry Ginger

Rhizoma Zingineris Officinalis

5%

Gui Zhi

Cinnamon Twig

Ramulus Cinamomi Cassiae

5%

Wu Wei Zi

Schisandra Fruit

Fructus Schisandrae

10%

Calm the Heart Shen

and reduce heart

palpitation

Fu Ling Pi

Poria

Poria

10%

Suan Zao Ren

Ziziphus

Semen Zizphi Spinosae

10%

Yuan Zhi

Polygala Root

Radix Polydalae

5%

 

Formula Based On:

Zhi Gan Cao Tang

Suan Zao Ren Tang

Actions:

TCM Energetics:

1). Tonify Yin and Blood

2). Tonify Qi and Yang

3). Calm the Heart Shen

Others:

4). Reduce heart palpitation

Applications:

Primary Use: Clinically used to relieve the symptom of heart palpitation.

Other Use: In TCM, energetically used for those identified as both heart Yin-Yang and Qi-Blood Deficiency

 

Catalog Index

 

EAST TAO HERB PHARMACY

2801 Rodeo Road Suite F

Santa Fe, NM 87507

PH (505)- 438-7178 (800) 471-0624

FAX 505-438-1056E-Mail: EastTao@aol.com