Energy S

4 fluid ozs/btl

(Tonify Heart Yin-Blood and Calm Shen)

 

Ingredients:

 

Chinese Pinyin

English

Pharmaceutical

%

TCM Energetics

Dan Shen

Salvia Root

Radix Salviae Miltiorrhizae

15%

Tonify Heart

Yin & Blood

Dang Gui

Chinese Angelica

Radix Angelicae Sinensis

15%

Sheng Di Huang

Rehmania

Radix Rehmanniae Glutinosae

10%

Ling Zhi

Rei Shi Mushroom

Fructificatio Ganodermae

10%

Xi Yang Shen

American Ginseng

Radix Panacis Quinquefolii

5%

Long Yan Rou

Longan Fruit

Arillus Euphoriae Longanae

5%

Fu Shen

Poria

Poriae Cocos Pararadicis

5%

Calm the

Heart Shen

Wu Wei Zi

Schisandra Fruit

Fructus Schisandrae Chinensis

15%

Suan Zao Ren

Ziziphus

Semen Zizphi Spinosae

15%

Yuan Zhi

Chinese Senega

Radix Polygolae

5%

 

Formula Based On:

Tian Wang Bu Xin Dan

Suan Zao Ren Tang

Actions:

TCM Energetics:

1). Tonify Heart Yin-Blood

2). Calm the Heart Shen

Applications:

Primary Use: In TCM, energetically used for those identified as Heart Yin-Blood deficient with Heart Shen disturbance

 

Other Use: Clinically used for emotional disorders or other disorders with symptoms of insomnia, palpitation, sadness and fatigue etc.

 

Catalog Index

 

EAST TAO HERB PHARMACY

2801 Rodeo Road Suite F

Santa Fe, NM 87507

PH (505)- 438-7178 (800) 471-0624

FAX 505-438-1056E-Mail: EastTao@aol.com